FundațiileFundațiile


Fundaţia este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivităţi.

Fundațiile pot fi înființate de una sau mai multe persoane, atât fizice cât și juridice.

Stabilirea scopului și trasarea obiectivelor stau la baza constituirii unei fundații. Fundațiile au un scop bine determinat, de interes general și își aliniază obiectivele, oferindu-le drepturi legale.

Pentru a putea susține scopul inființării unei fundatii, este necesar ca patrimoniul să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul de bază minim brut pe economie, la data constituirii fundației.

Fundaţiile dobândesc personalitate juridică prin înscrierea acestora în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi au sediul.

Domeniile în care fundațiile iși pot desfășura activitatea sunt variate, cum ar fi: sănătate, cultură, știință, educație, protecția mediului, sport etc.

Fundaţiile, precum si celelalte organizații neguvernamentale au dreptul de a fi sprijinite de autorităţile publice locale, în vederea desfășurării activității. Autoritățile publice au totodată obligația să pună la dispoziția fundațiilor informații de interes public, în condițiile legii.